Privacy statement 

Street Called Madison verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Dit Privacy statement & Cookie beleid (hierna: “Verklaring”) is opgesteld om klanten van Street Called Madison, leveranciers van Street Called Madison, bezoekers van de website van Street Called Madison en andere personen die contact met Street Called Madison opnemen (bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website van Street Called Madison) te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door Street Called Madison. Street Called Madison is verantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Verklaring. 

Contactgegevens: 

Brandworks BV 

Minervum 7266 

4817 ZM Breda 

+3185 1053549 

klantenservice@streetcalledmadison.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Street Called Madison verwerkt de volgende persoonsgegevens van de in de inleiding van deze Verklaring genoemde categorieën van betrokkenen: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Werkgever en functie (ingeval van leveranciers) 
 • IP-adres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 

Street Called Madison verkrijg deze persoonsgegevens, omdat u deze aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, of omdat deze worden verzameld bij het gebruik van onze website. 

U bent in geen geval verplicht uw gegevens aan Street Called Madison te verstrekken. Echter, wanneer u besluit uw gegevens niet te verstrekken kunnen wij onze dienstverlening niet (volledig) aan u aanbieden. 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken 

Street Called Madison heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, of om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@streetcalledmadison.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Street Called Madison verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Het aanbieden van onze website 
 • Het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website 

Wij mogen uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinde gebruiken omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Street Called Madison neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Street Called Madison) tussen zit. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Street Called Madison bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op hoofdlijnen hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:  

 • klantgegevens bewaren wij tot 2 jaar na het einde van de klantrelatie; 
 • berichten die via het online contactformulier worden verstuurd, worden verwijderd nadat het bericht is afgehandeld; 
 • fiscale gegevens bewaren we tot 7 jaar na verzameling van de gegevens. 

Toegang tot uw persoonsgegevens  

Street Called Madison gaat met zorg om met uw persoonsgegevens. Dit houdt ook in dat uw persoonsgegevens (intern) enkel toegankelijk zijn voor onze medewerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden. 

Street Called Madison verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u kunt u bijvoorbeeld denken aan de door ons ingeschakelde verwerkers, zoals onze softwareleveranciers. Bij de verstrekking op basis van een wettelijke verplichting kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verstrekking van uw gegevens op vordering van bijvoorbeeld justitie of de belastingdienst. Street Called Madison zal er bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor zorgen dat zij, waar mogelijk, passende waarborgen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

In principe verwerken wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer dat wel het geval is, spannen wij ons in om daarbij te voldoen aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Om u beter te helpen en een gericht aanbod te kunnen doen, gebruiken wij cookies om jouw gebruikservaring op de website te verbeteren. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Street Called Madison kan ook gebruikmaken van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, flash cookies, Java scripts, tags en web beacons. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies. 

Door gebruik te maken van onze website, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van cookies en het opslaan van persoonsgegevens. 

Wij gebruiken op onze website noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Voor de inzet van noodzakelijke cookies is uw voorafgaande toestemming niet vereist.  

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies. Een deel van de analytische cookies die wij plaatsen zijn zo ingesteld dat deze geen persoonsgegevens verzamelen. Deze hebben dus geen of geringe invloed hebben op uw privacy. Ook voor de inzet van die cookies is uw toestemming niet vereist. 

Ook gebruiken wij analytische cookies die uw gedrag op onze website in kaart brengen, zoals Google Analytics. Hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en in de instellingen aangepast dat wij geen persoonsgegevens met Google delen. Wij voldoen hiermee aan de vigerende richtlijnen van de Algemene Verordening gegevensbescherming. 

Voor de inzet van deze cookies vragen wij uw toestemming. Deze toestemming kunt u geven of weerhouden op basis van de cookiebanner.  

Tot slot zetten wij ook marketing cookies in. Deze cookies brengen uw persoonlijke voorkeuren in kaart zodat wij ons aanbod op jou af kunnen stemmen. Voor de inzet van deze cookies vragen wij uw toestemming. Deze toestemming kunt u geven of weerhouden op basis van de cookiebanner. 

Doordat wij cookies kunnen gebruiken met als doel om gegevens over uw gebruik van onze website te verzamelen, combineren of analyseren zodat jij beter of anders behandeld kunt worden, verwerken wij uw gegevens. Voor elke verwerking van gegevens is deze Verklaring van toepassing. 

U kunt uw keuze voor het gebruik van cookies op ieder gewenst tijdstip wijzigen door de cookieinstellingen van uw browser aan te passen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Street Called Madison en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar uzelf of een derde te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@streetcalledmadison.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij nadere vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen 

Street Called Madison neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantenservice@streetcalledmadison.com. 

Street Called Madison wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

Wijzigingen 

Street Called Madison kan deze Verklaring op elk moment wijzigen of vervangen. Om die reden adviseren wij u om deze Verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Bij substantiële wijzigingen zal Street Called Madison u op de hoogte stellen van die wijzigingen.